Uw 100% emaille borden specialist. Geen verzendkosten, wel altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities en algemene opmerkingen
• Hoewel Emaille.NU de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.
• Omdat emaille een natuurproduct is dat volledig met de hand wordt gemaakt, is het mogelijk dat zich minimale afwijkingen in kleur en beeld voordoen. Met name wanneer je het product van zeer dichtbij bekijkt, kunnen kleine oneffenheden zijn waar te nemen.
• Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Emaille.NU zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Emaille.NU zijn vrijblijvend en Emaille.NU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Emaille.NU. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beid partijen bindend. Emaille.NU is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.
2.3. De administratie van Emaille.NU en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Emaille.NU verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Emaille.NU verrichte leveringen. Emaille.NU erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, en exclusief verzendkosten.
3.2. De verzendkosten worden tijdens de bestelling berekend.
3.3. Betaling dient altijd vooruit plaats te vinden.
3.4. Alle facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Emaille.NU bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Emaille.NU zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 7,50 incl. BTW administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.
3.5. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft Emaille.NU het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

Artikel 4 Bestellingen en communicatie
4.1. Emaille.NU is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Emaille.NU, dan wel tussen Emaille.NU en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Emaille.NU. Bij eventuele vragen of klachten zal Emaille.NU binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en Levertijd
5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Duitsland op het door de klant aangegeven bezorgadres.
5.2. Aangegeven Levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Emaille.NU is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van Levertijden.
5.3. Emaille.NU behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5.4. Emaille.NU hanteert een minimale levertermijn van 2 dagen, onze producten worden gemaakt in Oost-Europa. Bij standaard artikelen die niet op voorraad zijn alsmede artikelen die speciaal voor u in opdracht vervaardigd moeten worden, kunnen een maximale Levertijd van 10 weken hebben.
Artikel 6 Incorrecte levering
6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar shop@emaille.nu, binnen 2 dagen contact op te nemen. Het ruilen van de producten is niet mogelijk. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres shop@emaille.nu. Emaille.NU reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling
7.1. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail) binnen 3 werkdagen aan Emaille.NU te melden.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Emaille.NU is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Emaille.NU verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van ontvangst.

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Emaille.NU geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2. Emaille.NU garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Emaille.NU geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Emaille.NU kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.
11.2. Emaille.NU is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Emaille.NU tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2. Gegevens van de klant zullen door Emaille.NU niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 13 Diversen
13.1. Indien de klant aan Emaille.NU schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Emaille.NU gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Emaille.NU schriftelijk (e-mail) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.
13.2. Wanneer door Emaille.NU gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Emaille.NU.
13.3. Emaille.NU heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Emaille.NU te wijzigen.
13.4. Emaille.NU staat ingeschreven onder nummer 09177050 bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Overig
Gebruik onderstaande informatie indien u heeft aangegeven uw bestelling te betalen d.m.v. een overmaking. Vergeet niet om uw ordernummer te vermelden! U kunt deze opvragen door in te loggen onder de rubriek ‘Inloggen / mijn gegevens’.

Emaille.NU
Kapittelweg 14, 6584 HB Molenhoek, Nederland.
Rabobank te Nijmegen (NL), IBAN nummer : NL03RABO0304454095. BIC/SWIFT code: RABONL2U

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen / volgens de geldende Levertijd door ons verzonden. Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail met vermelding van uw ordernummer sturen naar shop@emaille.nu

© Copyright Emaille.NU, Alle rechten voorbehouden.

©2017 Emaille.NU

Emaille.NU: DE emaille borden specialist sinds 2005 - geen verzendkosten!